Home
Gemeente Venray

Clubtotaal


Via ondersteuning bijdragen aan de vitaliteit van sportverenigingen, zodat zij in staat zijn hun maatschappelijke functie zelfstandig in te vullen.
Sportverenigingen zijn voor de gemeente een belangrijke partner in de uitvoering van haar sport- en beweegbeleid. Sportverenigingen leveren een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid in de lokale samenleving en vervullen dus een belangrijke maatschappelijke functie.

Om aan deze functie te kunnen voldoen, dienen sportverenigingen vitaal te zijn. Onder een vitale sportvereniging verstaan we een vereniging die in staat is zelfstandig haar maatschappelijke rol in te vullen. Voor haar vitaliteit is een sportvereniging in beginsel zelf verantwoordelijk. Zij dient zelf te zorgen voor voldoende leden, bestuurlijk en technisch kader.

Er ontstaat echter een spanningsveld doordat gemeenten enerzijds steeds meer maatschappelijke activiteiten van verenigingen verlangen en anderzijds de vereniging wordt gerund door vrijwilligers, die als gevolg van deze taken en verantwoordelijkheden steeds meer onder druk komen te staan.

Daarom is het belangrijk dat een vereniging wiens zelfredzaamheid onder druk staat en niet meer zelfstandig invulling kan geven aan haar maatschappelijke functie of op termijn dreigt te kunnen geven, wordt ondersteund. Verenigingsondersteuning kan echter ook worden geboden als een vereniging ambities heeft haar maatschappelijke functie verder uit te breiden.

http://www.clubtotaal.nl/

made in Venray by Mikoon Webservices 2017