Privacyverklaring

Venray Beweegt is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is.

Wij vinden het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens Venray Beweegt verzamelt en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. In deze privacyverklaring beschrijven we dat.

Meer lezen

Venray Beweegt verwerkt persoonsgegevens altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Lees hier de basisbeginselen van ons privacybeleid.

 • Wij vertellen je altijd wat wij doen met jouw gegevens en hoe je bijvoorbeeld je recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals uitvoering van de dienst, relatiebeheer, administratie en monitoring).
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. 
 • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond staat.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
 • We verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van jouw gegevens.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Welke gegevens wij van jou verwerken is afhankelijk van het contact dat wij met jou hebben:

a.    Als je gebruik maakt van een van onze diensten, dan vragen wij voor de uitvoering ervan de volgende gegevens: contactgegevens (of de contactgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger als je jonger bent dan 16 jaar) zoals voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geslacht, school, welke groep, voorkeuren sport, lidmaatschap verenigingen.

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van je gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. 

2. Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?
In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van jou. Afhankelijk van de dienst die je bij ons afneemt zijn sommige gegevens verplicht en andere optioneel. Bij het invullen geven wij aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel.

Dan zijn er gegevens waarvoor wij van jou nadrukkelijk toestemming vragen, zoals gebruik van ‘online’ technieken: vooral voor het maken van video’s en/of foto’s ten behoeve van de marketing. 

3. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
De doeleinden waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Wij gebruiken je gegevens om contact met je op te kunnen nemen.
 • Om je gericht te kunnen benaderen voor deelname aan een van de specifieke beweeg- en/of andere sportieve programma’s van aanbieders in de gemeente Venray
 • Om je gebruikersinformatie en serviceberichten te kunnen sturen.
 • Om door middel van enquêtes verkregen informatie (anoniem) te analyseren, zodat we diensten kunnen verbeteren en nieuwe diensten kunnen ontwikkelen die beter aansluiten bij je interesses. 
 • We houden je graag op de hoogte. Bijvoorbeeld door persoonlijke aanbiedingen als e-mails en nieuwsbrieven.
 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst.
 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Wil je liever geen persoonlijke aanbiedingen of nieuwsbrieven ontvangen? Geen probleem, elke nieuwsbrief of persoonlijke aanbieding die wij versturen bevat een afmeldmogelijkheid waarmee je je kunt uitschrijven.

4.  Jonger dan 16 jaar?
Als je jonger dan 16 jaar bent, mag je ons alleen persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen.
 
5.  Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande wettelijke grondslagen:
a.    In de meeste gevallen omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst. Bijvoorbeeld entreekaartje, abonnement, gebruikers- huurovereenkomst. 
b.    Omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld je betaalgegevens.
c.    Omdat verwerking noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld bij het verstrekken van het noodnummer bij deelname activiteit. Hierbij maken wij altijd een belangenafweging of dat dit belang groter is dan jouw privacybelang. Deze belangenafweging leggen we vast en hierover informeren we je. 
d.    Je hebt expliciet toestemming  gegeven.

We vragen alleen jouw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, kun je je toestemming te allen tijde weer intrekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Dit kan via e-mail info@venraybeweegt.nl

6.    Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Venray Beweegt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per mail: info@venraybeweegt.nl

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Alleen geautoriseerd personeel kan jouw gegevens inzien en verwerken.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers beloven of verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en/of gedragscodes en integer zullen handelen.

7.    Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Het is daarbij niet mogelijk om maar één 
bewaartermijn te hanteren. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. We bewaren je persoonsgegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten en bij inactiviteit ook nog een kleine periode daarna. 

8.    Met wie delen wij jouw gegevens?
Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan anderen als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor Venray Beweegt.

a.    Dienstverleners en bedrijven waar we mee samenwerken
Dienstverleners
Als het nodig is om een goede uitvoering te geven van de diensten, uit de met jou gesloten 
overeenkomst, kunnen wij gegevens aan andere verstrekken. Dit zijn bijvoorbeeld sportverenigingen die moeten weten of je mee komt doen aan een bepaalde activiteit. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om jouw privacy te waarborgen.

9.    Wat zijn jouw rechten?
a.    Gegevens inzien of verbeteren
Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen.

Ook kun je via de gebruikelijke kanalen (o.a. e-mail info@venraybeweegt.nl) contact met ons opnemen. Wij stellen controlevragen of vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs om je te identificeren. Binnen vier weken ontvang je een reactie van ons.

*Identiteitsbewijs
Bij het verstrekken van een kopie van jouw identiteitsbewijs moet je je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden je ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens uit te kunnen oefenen.
 
b.    Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten’ te worden
In een aantal gevallen en onder voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:
•    De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
•    Je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken.
•    Je gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking.
•    Jouw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt.
•    Er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen.

Als wij niet voldoen aan jouw verzoek om jouw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij jou over de redenen waarom wij niet aan jouw verzoek zullen voldoen.

c.    Beperking van de verwerking
Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kun je verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.
 
d.    Overdracht van je gegevens
Je hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten of op basis van jouw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van jou zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van anderen hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om jou in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.
 
e.    Recht van bezwaar
Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een ander. In dat geval zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

f.    Afmelding van andere persoonlijke berichten van Venray Beweegt
Je hebt het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven of andere persoonlijke aanbiedingen over onze diensten en producten. In persoonlijke aanbiedingen en nieuwsbrieven vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid. 

10. Plaatsen jullie cookies als ik jullie websites bezoek?  
Op onze websites maken wij enkel gebruik van analytische cookies. Een cookie is een stukje tekst dat wij opslaan op jouw apparaat en die we uitlezen bij een vervolgbezoek. Wij gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.

11. Gebruiken jullie mijn gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven? 
Venray Beweegt heeft plannen in de toekomst een nieuwsbrief samen te stellen waarmee wij jou en andere geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante onderwerpen. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees of geïnteresseerden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonnee- en geïnteresseerde bestand van de nieuwsbrief wordt niet aan anderen verstrekt.

12. Aanpassing van de privacyverklaring 
De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up tot date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten, in de wet of rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

13. Vragen of Klachten?
Heb je vragen en/of een klacht over deze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen met Venray Beweegt via een e-mail naar info@venraybeweegt.nl of een brief naar:

Gemeente Venray
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray

Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  tel. 0900-2001201